สโมสรไลออนส์สากลประเทศไทย

ประมาณกลางปี พ.ศ.2500 ไลออน เอ็ช. ปันโคล ซึ่งเป็นผู้แทนสมาคมสโมสรไลออนส์สากล ประจำภาคเอเซียตะวันตกและมีสำนักงานประจำอยู่ที่นครบอมเบย์ ประเทศอินเดีย ได้เดินทางเข้ามาประเทศไทยโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะมาหาทางดำเนินการก่อตั้งสโมสรไลออนส์ขึ้นในกรุงเทพมหานครให้ได้ เขามุ่งตรงไปสำนักงานยูซิส ของสถานเอกอัครราชฑูตสหรัฐอเมริการและได้มีโอกาสพบปะคนไทยคนแรก คือ น.พ.ปันต์ เลาหะพันธ์ ซึ่งทำงานอยู่ที่นั่น ได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับเรื่องของสโมสรไลออนส์สากลต่อจากนั้น น.พ. ปันต์ ได้พา ไลออน ปันโคล ไปพบ ม.ล.จิตรสาร ชุมสาย ซึ่งเป็นเพื่อนกัน และทำงานอยู่ที่สายการบินแอร์อินเดียในเวลานั้น ทั้งสามได้สนทนาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องไลออนส์กันอย่างกว้างขวาง และได้แนะนำให้ ไลออน ปันโคล ได้พบปรึกษากับ ม.จ.อาชวดิศ ดิศกุล , ดร.บุญรอด บิณฑสัณฑ์, คุณตุ๊ วัชราธร , คุณวิชา เศรษฐบุตร และหากท่านเห็นด้วยในความคิดเห็นนี้ ก็ขอให้ท่านแนะนำคนอื่นให้อีก ไลออน ปันโคล เป็นผู้ที่มีความมานะและความตั้งใจเด็ดเดี่ยวจริงๆ ได้ไปพบท่านเหล่านั้นแต่ละคนด้วย ตนเองทั้งสิ้น ปีนั้นผ่านไปโดยไม่มีอะไรเกิดขึ้น เพราะแต่ละท่านยังไม่ให้ความสนใจในเรื่องนี้กันเท่าใด ไลออน ปันโคล ไม่ละความพยายามได้เดินทางเข้ามาเมืองไทยอีกหลายครั้ง ในปีต่อมาได้เข้าเฝ้า และพบบุคคลผู้กล่าวพระนามและนามดังกล่าวบ่อยครั้ง จนสามารถโน้มน้าวให้เกิดศรัทธาในอุดมการณ์ของไลออนส์สากล ในที่สุดสามารถรวบรวมบุคคลได้ 9 ท่าน คือ ม.จ.อาชวดิศ ดิศกุล ดร.บุญรอด บิณฑสัณฑ์, คุณอนันต์ จินตกานนท์, คุณสุรเทิน บุนนาค, คุณตุ๊ วัชราธร, คุณฉุน ประภาวิวัฒน์, คุณทวี เนียรกุล, นพ.ปันด์ เลาหะพันธ์ และม.ล.จิตรสาร ชุมสาย ได้นัดหมายให้พบปะกันที่วังของ ม.จ.อาชวดิศ และได้ปรึกษาหารือกันอย่างจริงจัง ในที่สุดก็ได้ตกลงยอมรับที่จะร่วมมือก่อตั้งสโมสรไลออนส์ขึ้น ในระยะแรกของการเตรียมการ ม.จ.อาชวดิศ ดิศกุล ได้ทรงพระกรุณาอนุญาตให้บุคคลกลุ่มนี้ไปประชุมที่ตำหนักของท่านที่ถนนเพชรบุรี ทุกเย็นวันอาทิตย์ให้ช่วยกันแปลธรรมนูญและข้อบังคับของไลออนส์สากลออกเป็นภาษาไทย เพื่อเป็นหลักให้สโมสรไลออนส์อื่นๆ ที่จะเกิดขึ้นได้ในอนาคตยึดถือเป็นแนวปฏิบัติต่อไป เมื่อได้ตรวจทบทวนธรรมนูญและข้อบังคับภาคภาษาไทยจนเป็นที่พอใจแล้ว ก็ตกลงใจกันที่จะดำเนินการก่อตั้งสโมสรไลออนส์ขึ้นเป็นแห่งแรกในเมืองไทยและช่วยกันไปชักชวนผู้ที่สนใจและใฝ่ใจในทางประกอบกิจกรรมเพื่อการกุศลให้ได้อย่างน้อย 30 ท่านมาร่วมเป็นสมาชิกก่อตั้งสโมสรไลออนส์ขึ้น

       สำหรับประเทศไทยได้จัดตั้งสโมสรไลออนส์เป็นสโมสรแรกเมือ พ.ศ. 2502 สโมสรแรกตั้งคือ สโมสรไลออนส์แห่งกรุงเทพฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมสโมสรไลออนส์สากลได้จดทะเบียนเป็นองค์การสากลโดยชอบด้วยกฏหมาย ณ สหรัฐอเมริกา และได้รับการรับรองจากประเทศที่มีสโมสรไลออนส์ตั้งอยู่ สโมสรไลออนส์ในประเทศต่าง ๆ ซึ่งตั้งขึ้นตามธรรมนูญของสมาคมสโมสรไลออนส์สากลจึงมีฐานะเป็นสมาชิกของสมาคมสโมสรไลออนส์สากล และ สำหรับสมาชิกของแต่ละสโมสรไลออนส์ก็มีฐานะเป็นสมาชิกของสมาชิกของสมาคมไลออนส์สากลทุกคน

        หลังจากมีสมาชิก 30 ท่านแล้ว ได้มีการประชุมกันอีกหลายครั้งที่ปาล์มเรสตัวรองต์ หลังโรงแรมเอราวัณ โดยมี ไลออน ปันโคล มาร่วมประชุมด้วยเกือบทุกครั้ง ในที่สุดสามารถรวบรวมสมาชิกก่อตั้งได้ถึง 30 ท่านจริง ๆ ได้ให้ความเห็นชอบที่จะให้ชื่อสโมสรว่า “สโมสรไลออนส์แห่งกรุงเทพฯ” ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Lions Club of Bangkok โดยมี ดร.บุญรอด บิณฑสัณฑ์ เป็นนายกคนแรก ที่ประชุมยังได้มีมติให้ใช้ภาษาในการประชุมเป็นภาษาอังกฤษอีกด้วย สโมสรไลออนส์กรุงเทพฯ ได้ทำการจดทะเบียนต่อไลออนส์สากลขึ้นเป็นสโมสรไลออนส์แห่งแรกในประเทศไทย เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2502 และได้จัดให้มีงานฉลองบัตรชาเตอร์ขึ้น ในวันที่ 24 ตุลาคม 2502

       ต่อมาสโมสรไลออนส์แห่งกรุงเทพฯ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้รับไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2506 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณและเป็นเกียรติอย่างสูงแก่สมาสรและแก่สมาชิกทุกคนทั้งในอดีตและปัจจุบัน

       ในปี พ.ศ.2512 สโมสรไลออนส์ในประเทศไทยได้จัดให้มีงานฉลองครบรอบ 10 ปี โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธาน ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของคณะกรรมการจัดงาน ฯ ขณะนั้นปรากฎว่ามีสโมสรไลออนส์อยู่เพียง 23 สโมสร ในระยะ 10 ปีต่อมา องค์กรไลออนส์ในประเทศไทยได้เจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วมาก เพราะประชาชนทั่วไปได้รู้จักและยอมรับในผลงานของสโมสรไลออนส์ ปรากฏว่าในปี พ.ศ.2522 มีสโมสรไลออนส์เพิ่มขึ้นเป็น 87 สโมสร และอยู่ในจังหวัดต่าง ๆ ถึง 57 จังหวัด มีสมาชิกไลออนส์ทั้งสิ้นประมาณกว่า 5,000 คน

       สมาคมสโมสรไลออนส์สากล ได้จดทะเบียนเป็นองค์การสากลโดยชอบด้วยกฎหมาย ณ สหรัฐอเมริกา ได้รับการรับรองจากประเทศต่างๆ ที่สโมสรไลออนส์ตั้งอยู่ ซึ่งตั้งขึ้นตามธรรมนูญของสมาคมสโมสรไลออนส์สากล จึงมีฐานะเป็นสมาชิกของสมาคมสโมสรไลออนส์สากล และ สำหรับสมาชิกของแต่ละสโมสรไลออนส์ ก็มีฐานะเป็นสมาชิกของสมาคมสโมสรไลออนส์สากลทุกคน

ผู้สนับสนุน

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้โดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    เราใช้คุกกี้ที่จำเป็นสำหรับการทำงานพื้นฐานของเว็บไซต์ เช่น การรักษาความปลอดภัยและการบริหารจัดการเครือข่าย เป็นต้น เพื่อให้คุณสามารถเข้าชมและใช้งานเว็บไซต์ได้อย่างเป็นปกติ หากไม่มีคุกกี้นี้เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานได้อย่างเหมาะสม คุณไม่สามารถปิดการใช้งานคุกกี้นี้ได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของผู้เข้าชม เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าคุณปิดการใช้งานคุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า